Stäng

Logga in

Ja tack till nyhetsbrev

Kontakta mig

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig så snart vi kan.

Kontaktformulär
Skickar

Personuppgiftspolicy

Dina personuppgifter

Målet med denna policy är att på ett tydligt sätt beskriva för dig hur Hela Sveriges Assistans AB (HSA) samlar in, använder och lagrar din information. HSA strävan är att utföra all hantering av personuppgifter i enlighet med EU:s integritetslagstiftning GDPR.

Personuppgiftsansvar

HSA är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker i samband med din anställningsavtal/kundavtal med HSA. Behandling av personuppgifter kan ske genom dem leverantörer av system (personuppgiftsbiträden) som HSA väljer att arbeta med men det är ytterst HSA som är ansvarig för att behandlingen sker på ett säkert sätt.

Personuppgifterna som samlas in, som beskrivs nedan, sker för HSA:s räkning.

Bakgrund

Du kan kontakta HSA på info@hsaab.se eller via vanligt brev som skickas till Hela Sveriges Assistans, Svärdvägen 19, 182 33 Danderyd.


 

Insamling av personuppgifter

Vad en personuppgift är

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som vid insamlingstillfället är i livet. Det kan gälla till exempel namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer.

Hur vi samlar in personuppgifter och vilka uppgifter som samlas in

HSA kan samla in personuppgifter om dig på flera sätt, men i första hand försöker vi alltid att hämta informationen direkt från den registrerade.

Uppgifter som samlas in i samband med anställningsavtal tecknas

När du blir anställd av HSA samlar vi in personuppgifter från dig för att kunna hantera anställningsprocessen. Det är uppgifter om namn, personnummer, adress, kontaktuppgifter.

Under anställningen kan vi sedan komma att samlar in och behandla uppgifter som är nödvändiga för att löpande kunna sköta anställningen. Det kan då handla om uppgifter om kontonummer, läkarintyg mm.

Uppgifter som samlas in i samband med att kundavtal tecknas

När du skriver ett kundavtal med HSA samlar vi in personuppgifter från dig för att kunna administrera avtalet. Det är uppgifter om namn, personnummer, adress och kontaktuppgifter.

Under avtalet samlar vi in och behandlar uppgifter som krävs för att vi ska kunna administrera din assistans. Det är uppgifter så som ditt beslut om assistans hos FK eller kommunen, uppgifter om dagliga standardaktiviteter och liknande som ligger till grund för genomförandeplan.

Uppgifter som samlas in när du prenumererar på vårt nyhetsbrev

Om du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev behandlar vi din e-postadress för att kunna leverera nyhetsbrevet till dig.

Uppgifter som samlas in när du ansöker om jobb

Väljer du att skicka in ditt CV och personligt brev för att söka en tjänst hos oss kommer vi att behandla dina personuppgifter du inkluderat i mejl, cv och eventuella andra dokument du valt att skicka in.

Uppgifter som samlas in från någon annan än dig

Vid anställning kan det hända att någon annan än du själv, exempelvis din arbetsledare, lämnar personuppgifter om dig till HSA. Vi förutsätter att den som lämnar uppgifterna har ditt samtycke till att förmedla uppgifterna till oss.


 

Syftet, hanteringen och lagring av personuppgifter

HSA:s rättsliga grund att behandla dina personuppgifter

HSA kan behandla dina personuppgifter i flera olika syften men ska oavsett syfte ha en lagenlig grund för behandlingen vi gör. Det kan förekomma att samma personuppgift behandlas både med stöd av fullgörande av anställningsavtalet, specifikt med ditt samtycke samt som ett led i att uppfylla rättsliga krav. Det innebär att även om du skulle återkalla ditt samtycke och behandlingen som grundas på det samtycket upphör, kan personuppgiften ändå finnas kvar och fortsatt behandlas i andra syften.

Anställningsavtal

För att kunna fullgöra våra förpliktelser som din arbetsgivare använder vi dina personuppgifter på olika sätt inom ramen för ditt anställningsavtal med HSA. Personuppgifterna används för att administrera din anställning och kunna fullgöra direkta förpliktelser som HSA har mot dig som anställd.

Förutom våra åtaganden gentemot dig som anställd behandlar vi även dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra uppgifter som assistansanordnare som inkluderar krav att rapportera dina arbetstider och vissa personuppgifter till Försäkringskassan och kommunen.

Administrationen av dina arbetstider och löneuppgifter inkluderar också användning av dina uppgifter till bokföring, revision och andra rättsliga förpliktelser som HSA är tvingade att följa.

När/om din anställning på HSA avslutas kommer HSA att gallra dina personuppgifter vi har samlat in under anställningstiden för att aldrig behandla fler personuppgifter om dig än nödvändigt. De uppgifter vi behandlat endast med grund i anställningsavtalet kommer då att raderas från våra register inom fyra månader efter att din anställning avslutats.

Vissa personuppgifter som vi behöver behandla för att uppfylla andra krav, exempelvis rättsliga, kommer fortsatt att behandlas under så lång tid som lagar och regler kräver av HSA.

Kundavtal

För att kunna fullgöra våra förpliktelser som din assistansanordnare använder vi dina personuppgifter på olika sätt inom ramen för ditt kundavtal med HSA. Uppgifterna används för att administrera din assistans och kunna fullgöra våra förpliktelser som HSA har mot dig som din assistansanordnare.

Administrationen av dina personuppgifter inkluderar också användning av dina uppgifter till bokföring, fakturering av assistansersättning till Försäkringskassan/kommunen samt andra rättsliga förpliktelser som HSA är tvingade att följa.

När/om ditt kundavtal med HSA avslutas kommer HSA att gallra dina personuppgifter vi har samlat in under tiden för kundavtalet för att aldrig behandla fler personuppgifter om dig än nödvändigt. De uppgifter vi endast behandlat för att kunna hantera ditt kundavtal kommer då att raderas från våra register inom fyra månader efter att ditt kundavtal med HSA avslutats.

Vissa personuppgifter som vi behöver behandla för att uppfylla andra krav, exempelvis rättsliga, kommer fortsatt att behandlas under så lång tid som krävs av oss.

Nyhetsbrev och annan information

Om du har valt att prenumerera på vårt nyhetsbrev samtycker du till att vi använder dina kontatuppgifter för att leverera nyhetsbrevet till dig. Du kan när som helst avregistrera sig från nyhetsbrevet, detta gör du i länken som skickas med i varje nyhetsbrev. Nyhetsbrevet kommer då inte längre att levereras till dig och din mejladress kommer automatiskt att raderas från vårt system.

Jobbansökningar

Har du ansökt om ett jobb på HSA använder vi dina uppgifter med grund i ditt intresse att få din ansökan behandlad och matchad mot våra lediga tjänster. Vi behandlar de personuppgifter som du valt att inkludera i cv och eventuella andra dokument du skickat med i din ansökan, i syfte att matcha din ansökan med en ledig tjänst.

Skulle din ansökan leda till ett jobb hos HSA kan HSA använda de personuppgifter du angivit i din ansökan för att administrera anställningen.

Leder din ansökan inte till jobb direkt sparar vi de personuppgifter du angivit i din ansökan i sex månader innan de tas bort från våra register. Detta för att även kunna matcha din ansökan med lediga tjänster som kommer ut efter det att du skickat in din ansökan. Söker du ett nytt jobb eller skickar en ny spontanansökan upprepas samma process samt tidsfrister för gallring av dina personuppgifter.

Vill du inte att vi ska behålla din ansökan och matcha den mot andra tjänster kan du meddela oss om detta på kontaktuppgifterna ovan.

Utskick av information

När du är anställd av oss använder vi dina personuppgifter för att skicka ut viktig information som rör din anställning eller arbete på HSA. Sådan information skickas till din senast angivna e-post eller postadress.

Dina personuppgifter kan också användas för att vi på HSA ska kunna utföra undersökningar om kvalitet eller din syn på HSA som arbetsgivare alternativt assistansanordnare där vi ber dig besvara frågor som rör din syn på HSA i syfte att hjälpa oss förbättra vårt arbete. Denna typ av undersökningar skickas om möjligt via mejl, i andra hand per post.

Denna information behandlas endast under den tid du är ansluten till HSA genom anställnings- eller kundavtal och kommer inte att beröra dig efter att ditt avtal med HSA avslutats.

Kund- och personalkontakt

Vi använder dina personuppgifter för att kunna ge dig service om du kontaktar oss med frågor, synpunkter eller intyg om anställning så som arbetsgivarintyg mm. Vi använder ditt namn eller personnummer för att kunna identifiera dig och din anställning. Vi använder dina kontaktuppgifter för att kunna kontakta dig i samband med frågor och ärenden. Vi kan också komma att använda alla de personuppgifter som vi har samlat om dig för att hantera din fråga eller ärende i den utsträckning det är relevant i det enskilda fallet.

Denna information kommer sedan att gallras i enlighet med våra rutiner.

Lagkrav

Behandling av dina personuppgifter kan också komma att ske för att vi ska kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar och förordningar, t.ex. gällande bokföringslagen.


 

Dina rättigheter

Nödvändig hantering av personuppgifter och hantering med stöd av samtycke

Personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig eller för att vi ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet är tillåten utan ditt samtycke. För att vi ska kunna samla in och hantera dina personuppgifter i något annat syfte krävs att du samtycker till behandlingen. Exempel på situationer då du lämnar samtycke till hantering av dina personuppgifter är i samband med att du prenumererar på HSA:s nyhetsbrev.

Återkallelse av samtycke

Du kan när som helst välja att återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna ovan. Om du väljer att återkalla ditt samtycke kommer vi att radera de uppgifter och upphöra med den behandling som omfattades av samtycket.

Det kan förekomma att samma personuppgift behandlas både med stöd av samtycke och med stöd av att personuppgiften är nödvändig eller behandlas med stöd av andra regler. Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke och den behandlingen som grundas på samtycket upphör, kan personuppgiften ändå finnas kvar hos oss för andra ändamål.

Rätt att invända mot behandling av personuppgifter

En enskild har i vissa fall rätt att invända mot en personuppgiftsansvariges behandling av hans eller hennes personuppgifter. Denna rätt att invända gäller bland annat när personuppgifter behandlas med grund i en intresseavvägning, som bland annat HSA lutar sig emot när det gäller lagringen av ditt CV och intresseanmälningar om jobb. Om du invänder mot denna behandling får HSA endast fortsätta att föfoga över personuppgifterna inkluderade i CV och ansökan om det finns tvingande berättigade skäl som väger tyngre än den enskildes intresse.

Den enskilde har alltid rätt att motsätta sig mot att hans eller hennes personuppgifter används för direktmarknadsföring. Vid invändning mot detta har personuppgiftsansvarige ej längre rätt att behandla dina uppgifter för sådana ändamål.

 

Rätt att få information om vilka personuppgifter vi har sparade om dig

Om du vill ha information om vilka uppgifter vi har registrerade om dig kan du skriftligen ansöka om detta på ovanstående adress. Registerutdraget lämnas på begäran och är gratis en gång per år.

Om du vill ha ett registerutdrag skriver du till oss och begär ett utdrag från HSA. Du måste skicka in din begäran skriftligen eftersom den ska innehålla din namnteckning. Du kan alltså inte skicka in din begäran via mejl.

Så här kan du skriva:

Härmed ansöker jag om information enligt 26§ personuppgiftslagen:

 

……………………………………………….

(ort och datum)

……………………………………………….

(namnteckning)

……………………………………………….

(namnförtydligande, personnummer och adress)

……………………………………………….

(e-mail/telefonnummer)

 

Rätt till kontroll över dina personuppgifter

Du har rätt att begära att uppgifterna om dig ska raderas, kompletteras eller rättas. Se dock avsnittet ovan om HSA:s rättsliga grund för behandling av dina personuppgifter vid begäran om att få dina personuppgifter raderade.

Varje person har rätt att vända sig till ett företag eller en myndighet som behandlar personuppgifter och be att uppgifterna som avser honom eller henne raderas. Uppgifterna måste raderas om de inte längre behövs för de ändamål som uppgifterna samlades in för eller om du drar tillbaka ditt samtycke för en behandling vi endast utfört med grund i ditt samtycke.

HSA har interna rutiner för gallring av dina personuppgifter så att vi aldrig behandlar mer uppgifter om dig än vad som krävs för att fullgöra det underliggande avtalet som du har med HSA. Därför kommer dina uppgifter att raderas när det inte längre finns någon grund för vår behandling av dem, detta sker även utan att du aktivt begärt att en radering av dina personuppgifter ska ske.

Om du avprenumererar på HSA:s nyhetsbrev kommer även dina personuppgifter att raderas utan att du aktivt begär det.


 

Kontakta Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

Om du bedömer att Hela Sveriges Assistans (Förenade Care AB) inte lever upp till dataskyddsförordningens (EU 2016/679) rådande krav eller att företaget har brutit mot reglerna för hur personuppgifter får behandlas, kan du skicka in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

E-post: imy@imy.se
Telefon: +46(0)8-657 61 00
Postadress: Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm
Hemsida: https://www.imy.se/privatperson/utfora-arenden/lamna-ett-klagomal/

 

Personuppgiftsansvarig

Du kan kontakta vårt dataskyddsombud om du har frågor som rör vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill utöva dina rättigheter gentemot Hela Sveriges Assistans (Förenade Care AB)

E-post: dso@forenadecare.com
Brev: Förenade Care AB, Murmansgatan 126, 212 25 Malmö
Tfn. +46(0) 40 601 81 00