Stäng

Logga in

Ja tack till nyhetsbrev

Kontakta mig

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig så snart vi kan.

Kontaktformulär
Skickar

Nyheter

29 januari 2021

Sammanställning arbetsmiljö 2020

I det systematiska arbetsmiljöarbetet har vi undersökt den fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljön. Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas arbetsgivarens ansvar att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten så att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. HSA har en arbetsmiljöansvarig i varje assistansuppdrag. Den arbetsmiljöansvariga genomgår en arbetsmiljöutbildning och får arbetsmiljöansvaret skriftligen fördelat till sig. Målsättningen med arbetsmiljöarbete är att skapa en fysiskt, psykiskt, socialt sund och en utvecklande arbetsplats för våra medarbetare.

Vi har i den här undersökningen sett att arbetsmiljön till stor del lever upp till vår målsättning. Samtliga grupper svarar att dom har ett gott samarbete och att dom vet vem som har ansvar och befogenheter i arbetsmiljöfrågor. Arbetsledare och assistenter gör tillsammans ett mycket bra jobb!

En av våra arbetsledare efterfrågar arbetsmiljöutbildning, den punkten åtgärdar vi genom att erbjuda den digitala arbetsmiljöutbildningen som JP Infonet håller i. Övriga utbildningar som efterfrågas är; lyftteknik i en av grupperna, brandskyddsutbildning i en annan och i några grupper efterfrågas information om hur skyddsutrustning ska användas. Tillsammans med arbetsledare i grupperna tittar vi på hur dessa utbildningar bäst kan genomföras under våren 2021

Hos några arbetsgrupper förekommer det ensamarbete som kan vara riskfyllt eller psykiskt påfrestande, där har dom arbetat fram väl fungerande arbetsrutiner för att avvärja riskfyllda situationer som kan uppstå. En viktig del i dessa grupper är kommunikation och tydlig rapportering vid personalbyte.

Tre grupper efterfrågar hälsoundersökning då det förläggs nattarbete till större del än 38% av årsarbetstiden. Vi kontaktar berörda arbetsledare för mer information om, och bokning av, om hälsoundersökning vid nattarbete.

Med tanke på covid-19 har vi efterfrågat en rutin/plan vid konstaterad covid-19. Merparten av uppdragen har tagit fram en sådan plan. Några grupper var på gång med skapande av plan, dessa har slutfört planen och har även beställt skyddsutrustning om situationen uppstår. Någon grupp saknade plan och har fått hjälp av oss kund- och personalansvariga på kontoret.

Under året kommer nya arbetsledare löpande utbildas i arbetsmiljö. Eventuella utbildningsbehov i grupperna ses över löpande i samråd med arbetsledare på plats.

 

Fler nyheter